KREDİ ALMA KOŞULLARI

KREDİ/KOOPERATİFLER

Ahi teşkilatının oluşumundan günümüze kadar esnaf ve sanatkarlar, sınırlı sermayesi ile kurduğu işinde emeği ile geçimini temin eden müteşebbisler olarak değerlendirildiklerinden devletin kredi destek alanlarına çok geç dahil edildiler. Halen kullanılan kredinin %4 ünden yararlanabiliyorlar.

Esnaf ve sanatkârlara kredi desteği ve araçları konusunda cumhuriyet dönemindeki en önemli gelişmenin Ahi teşkilatındaki orta sandığının yerine kredi kefalet kooperatifleri kurularak sağlandığını görüyoruz.

Esnaf ve sanatkârların, kendi işini kurmak, istihdam sağlamak, katma değer yaratmak, gençlere sanat öğretmek ve milli geliri tabana yaymak konusundaki yararlarını herhangi bir yatırım programıyla karşılamak mümkün değildir, eşdeğeri ve alternatifi yoktur.

Dünyanın yeniden yapılandığı günümüzde, siyasi ve ideolojik dengeler yerine, özellikle ekonomik – teknolojik ve bölgesel güç odaklı yeni dengeler oluşmakta ve ekonomik sınırlar ortadan kalkarak rekabet ön plana çıkmaktadır. Bilime egemen olan ülkeler, sanayi başta olmak üzere, ekonominin her alanında mutlak bir üstünlük elde etme yolundadırlar.

Küreselleşmenin gerekli kıldığı bu yeni ekonomide, esnaf ve sanatkârlar; üretim artışı, istihdam artışı ve rekabet üstünlüğü sağlamada çok önemli bir role sahip olmakla birlikte mevcut yapılarını koruyarak bu görevi yerine getiremezlerdi.

Yeni ekonomide esnaf ve sanatkârlar, müthiş bir rekabet baskısı altındadır. Bu baskıyı yenmek için bilgi ve teknolojilerini yenilemeleri gerekir. Kısacası, köklü bir değişim geçirmek zorundalar. Bunun için önce eğitime sonra teknik donanıma ihtiyaçları var.

Bu çerçevede ekonomik gelişmemizde rekabet gücümüzün arttırılması için küçük esnaf ve sanatkârlar ile girişimcilerin yapısal değişim ve dönüşümlere uğratılması programları geliştirilerek uygulamaya konulmuş ve bu alanda gelişen yeni yapı KOBİ’ler olarak ortaya çıkmıştır.

KOBİ’lerin sermayesini güçlendirmek, onlara kredi imkânı sağlamak, katma değerlerini, rekabet güçlerini ve teknolojilerini yükseltmek, onları uluslararası pazarlara taşıyabilmek, markalaştırabilmek, ana – yan sanayi ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çeşitli destek mekanizmaları oluşturulmuştur.

Esnaf ve sanatkârlar ile KOBİ’lere devlet desteği, kredi desteği, teşvik desteği sağlayan başlıca kurum ve kuruluşlar.

TESKOMB

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği

İlk kez 1951 yılında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifleri (ESKK), 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı kooperatifler kanunu kapsamına alınmıştır.

Kooperatiflerin kuruluş amacı: Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkârlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktadır.

Ülkemizde esnaf ve sanatkârların kredilendirilmesinde önemli rol oynayan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı 970 civarındadır. Kooperatifler arasındaki işbirliği ve bağlantıyı sağlamak amacıyla 1954 tarihinden itibaren bölge birlikleri kurulmuştur. Bütün bu birlikler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında toplanmaktadır.

Esnaf ve Sanatkârlara, Halk Bankası kooperatif kredilerine esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle kullandırılmaktadır.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatiflerine Başvuru:

Türkiye Halk Bankası kooperatif kredilerinden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkârların faaliyet alanlarındaki en yakın ESKK‘ya başvurmaları gerekir.

Kooperatif kredilerinden yararlanmak için bu kooperatife ortak olmak zorunlundur.

Kooperatife Ortak Olmak İçin:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya 1163 sayılı kooperatifler kanununun 9. maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak,
 • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nun 3. ve 7. maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıyan esnaf ve sanatkârlar olmak,
 • Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olmak,
 • İş ve ikamet yeri kooperatiflerin çalışma bölgesi içinde olmak,
 • Başka bir esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifi ortağı olmamak,

Kredi Kooperatifinin İsteyeceği Belgeler:

 • Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Odası Kaydı,
 • Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi,
 • Ortaklığa Giriş ve Kredi Kefalet Beyannamesi,
 • Kredi Sözleşmesi,
 • Vergi Kaydı,
 • Teminat (Şahıs Kefaleti, Ticari İşletme Rehni, İstek vb.)
 • Kredi Türüne Göre Gerekli Diğer Belgeler,

İstenen belgeler tamamlandıktan sonra kooperatif yönetim kurulunun onayından sonra kredi talepleri Türkiye Halk Bankasına gönderilmektedir. Bankanın onayı ile kredi kullandırılmaktadır.
Bu sayfa 10298 defa ziyaret edilmiştir.