İKİNCİ EL TİCARETİ İLE İLGİLİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGE SÜRESİ UZATILDI.

Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaret Hakkında Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı geçici 1. Maddesinde yeni bir değişiklik yapılmış ve yapılan bu değişiklik 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin Yetki Belgesi verilmesinde aranan şartları düzenleyen 6. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan;

a) Yönetmeliğin 18. Maddesinde belirtilen işletmeye ilişkin şartların taşınması, b) Meslek Odasına kayıtlı olunması, c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürlerinin,

1- On sekiz yaşını doldurmuş olması, 2- En az lise mezunu olması (Bu maddenin yürürlüğe girdiği 12/02/2018 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ve esnaf ve sanatkarlar hariç) 3- İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, 4- Konkordato ilan etmemiş olması, 5- Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, iritkap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

e) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunluluğu ile,

Toplu işyerlerinde bulunması gereken şartları düzenleyen 19. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan;

a) En az on işletme bulunma toplu işyerlerinde; yönetim odası, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet yeri, çalışanlar ve ziyaretçiler için beslenme ve dinlenme alanı ile yeterli sayıda tuvalet bulunması, ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması, b) En az otuz işletmenin bulunduğu veya toplam çalışan sayısı en az elli olan toplu işyerlerinde sağlık odası ve en az bir sağlık personeli bulundurma zorunluluğu, 31.08.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.