TAŞINMAZ TİCARETİ YETERLİK BELGESİ 31 AĞUSTOS 2020'YE ERTELENDİ.

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için alması gereken yetki belgesinde süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.

Bilindiği üzere, 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda teşkilatımızdan gelen talep ve istekler sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin? Geçiş hükümleri? başlıklı geçici 1. Maddesinde değişiklik yapılarak 11.12.2019 tarihli 30975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre anılan Yönetmeliğin ?Yetki Belgesi? verilmesinde aranan şartları düzenleyen 6. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan; a) Yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen işletmeye ilişkin şartların taşınması, b) Meslek odasına kayıtlı olunması, c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün; 1) On sekiz yaşını doldurmuş olması, 2) En az lise mezunu olması, (Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05/06/2018 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar hariç) 3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 09/06/1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, 4) Konkordato ilan etmemiş olması 5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş yada ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, e) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunluluğu, 31.08.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.